Hlavná Stránka

VITAJTE NA STRÁNKE REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V DOLNOM KUBÍNE

 

Návrat do školy – rady a odporúčania

Začiatok školského roka je za dverami, a to znamená veľa povinností pre dieťa aj rodiča.
Aby nebolo toto obdobie pre vášho školáka a vás stresujúce, pozreli sme sa s odborníčkami
z Úradu verejného zdravotníctva SR na vaše najčastejšie otázky k nástupu prváčika alebo staršieho dieťaťa do školy. Čitajte viac…

Základné informácie o vtáčej chrípke

Vtáčia chrípka je vysoko nákazlivé prenosné ochorenie predovšetkým vtákov a hydiny. Prirodzeným rezervoárom vírusu vtáčej chrípky sú voľne žijúce vodné vtáky. Čítajte viac…

Vyzvi srdce k pohybu

V súvislosti so Svetovým dňom – pohybom ku zdraviu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva v SR v  spolupráci s  ostatnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR vyhlasuje IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Kampaň bude trvať od 10. mája do 1. augusta 2021. Čítajte viac…

Účastnícky list        Plagát

Svetový deň vody 2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne sa ako každoročne aj tento rok zapája do aktivít Svetového dňa vody so zámerom zabezpečiť osvetu, vzdelávanie a prístup verejnosti k informáciám o pitnej vode, ako jednej z najdôležitejších súčasti života človeka.

čítajte viac…

urýchlená zmena

leták

 

Nevyhovujúce ukazovatele v dojčenskej výžive

Na základe vykonanej úradnej kontroly potravín úradmi verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bola zistená prítomnosť nevyhovujúceho výrobku: Počiatočná dojčenská mliečna výživa z bielkovín kozieho mlieka v prášku ,,Naše mléko 1“, výrobca: GOLDIM s. r. o., Michelská 18/12a, 14 000 Praha 4, ČR, dátum minimálnej trvanlivosti 31.10.2023, šarža L430. Čítajte viac…

 

Porušovanie protiepidemických opatrení na pracoviskách alebo porušovanie dodržiavania opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 môžete nahlásiť e-mailom na: dk.podnety@uvzsr.sk

V rámci dňa otvorených dverí budeme dňa 30.5.2022 od 8:00 – 14:00 hod. vykonávať BEZPLATNE aktivity, ktoré sa dočítate TU

 

 

 

 

V posledných desaťročiach sa opaľovanie v soláriu stalo obľúbeným spôsobom skrášlenia pokožky. Soláriá sú zariadenia, v ktorých sa zákazníci dobrovoľne vystavujú pôsobeniu umelých zdrojov ultrafialového žiarenia. Podľa údajov medzinárodných vedeckých a odborných inštitúcií (WHO a IARC – medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny) sa potvrdilo, že používanie solárií môže byť významne nebezpečné z hľadiska vzniku rakoviny kože. Viac sa dočítate v brožúrach…  Soláriá a zdravie 1      

 

Svetový deň obezity

Svetový deň obezity každoročne pripadá na 4. marca. Tento rok sa osvetová kampaň nesie v duchu témy „Každý musí konať!“. Veľká časť populácie si totiž osvojila nezdravé stravovacie návyky a sedavý spôsob života. Tieto rizikové faktory je potrebné eliminovať na celosvetovej úrovni, aby sa predišlo ďalšiemu zvýšeniu výskytu nadváhy a obezity u ľudí. Obezita je celosvetovo rozšírené chronické ochorenie. Spôsobuje vážne komplikácie zdravia, ktoré znižujú kvalitu života jednotlivca a v neposlednom rade zvyšujú náklady potrebné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.

plagáty Svetový deň obezity 2022

 

 

 

Svetový deň Alzheimerovej choroby

Svetový deň Alzheimerovej choroby je medzinárodná kampaň zameraná na upozorňovanie na problémy, ktorým čelia ľudia postihnutí demenciou.

Čítajte viac…

 

 

Odpredaj vozidla

viac informácii najdete tu

 

Svetový deň bez tabku

Deň 31. máj je od roku 1987 vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) za Svetový deň bez tabaku. Každoročne sa tento deň venuje nejakej téme, tohtoročnou témou je „Zaviažte sa nefajčiť“

Čítajte viac…

 

 

Vyzvi srdce k pohybu

V súvislosti so Svetovým dňom – pohybom ku zdraviu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva v SR v  spolupráci  s  ostatnými  regionálnymi  úradmi  verejného  zdravotníctva  v  SR vyhlasuje IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Kampaň bude trvať od 10. mája do 1. augusta 2021. Čítajte ďalej…     Plagát

 

Svetový deň zdravia

Každoročne  na 7.apríla  pripadá Svetový deň zdravia (World Health Day), ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Čítajte ďalej…

 

Svetový deň vody 2021

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dolný Kubín oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov, že bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov /studní, vrtov, záchytov …/ v ukazovateľoch dusičnany a dusitany pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname dňa 22. marca, sa z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19  neuskutoční.

Odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka je pracovníkmi oddelenia hygieny životného prostredia na telefónnom čísle 0915 468 180 verejnosti poskytované celoročne.

 

COVID situácia – tabuľka

Tabuľka    Tabuľka 2

 

Mobilné odberové miesta

Zuberec    Mútne    Oravská Polhora    Zubrohlava    Malatiná    Liesek    Klin    Rabča    Oravská Lesná    Dlhá nad Oravou    Oravské Veselé    Oravská Jasenica    Rabčice    Breza    Krušetnica    Lokca    Babín  

ZŠ s MŠ Dolný Kubín    ZŠ Chlebnice    Oravský Podzámok    Hladovka     SSOŠ Dolný Kubín    ZŠ Zázrivá    Trstená    Zákamenné    ZŠ Námestovo    ZŠ Námestovo 2    Vitanová    Istebné    Novoť

ZŠ Martina Kukučína DK    SOŠ DK    Bobrov   Beňadovo    Pucov    Ťapešovo    Vavrečka    KINDERMED    Kardiomedina 1    Kardiomedina 2    Obec Vasiľov    VDT    Obec Lomná    Obec Sihelné    Obec Hruštín

Bonum Salutem    Laser therapy    Katarína Hrčková BH    MEDICENTER PRO    MHM Company    VDT 2    LEK-NO    Moja Kaviarnička    Trstená – ul. Zápotočná    SOŠ DK oprava    STEFFI    Váš Lekár

Trstená – Železničiarov    Relaxcentrum

 

Vyhláška Ministerstva vnútra SR 

Čítajte vyhlášku…

 

Vyhláška, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Tvrdošín

Vyhláška Tvrdošín

 

Mobilné odberové miesto DnSP Dolný Kubín

Rozhodnutie

 

Vyhláška ÚVZ SR

Čítajte…

 

Mobilné odberové miesto Dolný Kubín, Rabča a Zákamenné

Dolný Kubín      Rabča      Zákamenné

 

Mobilné odberové miesto Námestovo

Rozhodnutie

 

Vyhláška ÚVZ SR

Čítajte vyhlášku…

 

Mobilné odberové miesto Gyncentrum Tvrdošín, Trstená

Rozhodnutie     

 

Mobilné odberové miesto Oravská poliklinika Námestovo

Rozhodnutie

 

Vyhláška ÚVZ SR

Čítajte vyhlášku…

 

Vyhláška ÚVZ SR

Čítajte vyhlášku…

 

Rozhodnutie RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne – mobilné odberové miesto 

Čítajte rozhodnutie…

 

Zápisnica o epidemiologickom vyšetrovaní COVID 19

 

Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 24.9.2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne (ďalej len RÚVZ so sídlom v Dolný Kubín) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nariaďuje plniť karanténne   opatrenia u 

Xxxxx   Xxxxxx, nar. 28.7.1997, bytom xxxxxx (COVID 19 pozit. test– 23.9.2020)

 

Karanténa sa ukončuje najskôr tri dni po vymiznutí klinických príznakov  respiračného ochorenia, súhrnná dĺžka karantény nesmie byť kratšia ako 10 dní.

Karanténa sa vzťahuje na úzke kontakty (rodina, školské zariadenie, pracovisko…).

 

Pacient je povinný vykonať nasledovné opatrenia:

a) sledovať svoj  zdravotný  stav, náhle zhoršenie telefonicky  oznámiť obvodnému  lekárovi

b) zostať v domácej  izolácii alebo v izolácii v  zdravotníckom zariadení (vybrať podľa posúdenia prípadu regionálnym úradom)

c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev  kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)           

d) zdržať sa  cestovania

e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem

f) zdržať sa  pracovnej  činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie

g) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby

 

Na zabránenie vzniku a šíreniu ochorení COVID 19 vyvolaných novým koronavírusom je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam.

 

Všeobecný lekár si kópiu tohoto dokladu uschová  pre prípad kontroly sociálnou poisťovňou.

 

Zoznam menej rizikových krajín

V zozname menej rizikových krajín sa od 18. septembra 2020 nachádzajú: Austrália, Bulharsko, Cyprus, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Veľká Británia a Severné Írsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko.


Osoby, ktoré prídu na Slovensko z rizikových krajín EÚ, sú povinné ísť buď do domácej izolácie do času negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý je potrebné absolvovať najskôr na 5. deň izolácie, alebo sa po príchode musia preukázať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín v laboratóriách mimo územia SR. V prípade, že sa osoba nachádza v izolácii, nemá príznaky ochorenia a neobdrží výsledky testu, izolácia  sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa. Osoby, ktoré nebudú mať test, sa musia po príchode registrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a musia byť schopné preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru.


Osoby, ktoré prídu na Slovensko z rizikových krajín mimo EÚ sú povinné ísť do domácej izolácie do negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý je potrebné absolvovať najskôr na 5. deň izolácie, a rovnako sa musia sa zaregistrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Zároveň musia byť schopné preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru.


Všetky osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky spôsobom medzinárodnej leteckej dopravy a zároveň počas posledných 14 dní navštívili rizikovú krajinu, sú povinné registrovať sa na http://korona.gov.sk/ehranica a po prílete sa pri kontrole touto registráciou preukázať.

 

Alzheimerova choroba

Je veľmi pomaly sa rozvíjajúce degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré vedie k zániku nervových buniek a nervových spojení. Postihuje predovšetkým tie časti mozgu, ktoré sú dôležité pre pamäť, myslenie a rozumové schopnosti.

Čítajte ďalej…     Vedomostný kvíz

 

Pozitívny výsledok

Pokyny v prípade, ak vám príde SMS alebo e-mail o tom, že váš výsledok testu na COVID-19 je pozitívny. Čítajte ďalej…

 

Čestné prehlásenie pre rodičov detí nastupujúcich do školy od 1. 9. 2020

Čestné prehlásenie 1      Čestné prehlásenie 2

 

Online registračný formulár

Po príchode z rizikovej krajiny má každý občan povinnosť vyplniť online registračný formulár na nasledujúcom linku: https://korona.gov.sk/ehranica/

 

Oznamovacia povinnosť

Dňom 21. 7. 2020  je účinný zákon NR SR č. 198 zo dňa 9. júla 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 

Podla článku   XXII  horecitovaného zákona sa  upravuje  zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení neskorších predpisov .

Mení sa povinnosť fyzických a právnických osôb predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrhy na posúdenie uvedenia zariadení do prevádzky a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností.  Čítajte ďalej…

 

Kam za vodou v lete

Oravská priehrada – Vodné dielo Orava, nie je zaradená medzi vyhlásené kúpacie oblasti, prírodné kúpaliská nemajú prevádzkovateľa. Vyšetrenie vody na kúpanie sme vykonali na začiatku letnej sezóny 2020 v rámci štátneho dozoru, pričom sme odobrali 5 vzoriek vody, pri jej brehoch, hlavne v miestach kde sú situované autokempingy /ATC JAMI-Námestovo, Nábrežie-Námestovo, ATC Slanica-Námestovo, ATC Stará Hora-Tvrdošín, ATC Prístav-Tvrdošín/ a je predpoklad najvyššej koncentrácie kúpajúcich. Čítajte ďalej…

 

Čo robiť po príchode zo zahraničia

Navštívili ste v posledných 14 dňoch krajinu, ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín? Čítajte ďalej…

 

Informácie ku COVID-19 (koronavírus) môžete získať počas pracovnej doby v pracovných dňoch na našich tel. číslach:  

+421 907 397 927

+421 908 460 521

+421 908 460 519

043 55 048 31

alebo na e-mail adrese:

dk.poradna@uvzsr.sk

 

Odpovede na Vaše e-mail správy budú priebežne vybavované počas pracovnej doby:

Pondelok – Štvrtok: 8.00-11.30 a 12.30-14.00

Piatok 8.00-11.30 a 12.30-13.00.

Nasledovný odkaz Vám zobrazí všetky články súvisiace s COVID-19

Najnovšie informácie, odporúčania a nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR ohľadom COVID-19 nájdete na stránkach www.uvzsr.sk.

 

Ďalšie informácie

 

Ďalšie informácie nájdete aj na stránkach Ministerstva zdravotníctva SR www.health.gov.sk a taktiež na špecializovanej stránke venovanej koronavírusu na

Slovensku  www.korona.gov.sk.

 

Aktuálna informácia k epidemiologickej situácii v územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne aj v týchto dňoch pokračujú v aktívnom vyhľadávaní  kontaktov v rámci epidemiologického vyšetrovania a dávajú ich testovať na ochorenie COVID-19. Preto je predpoklad, že počet potvrdených prípadov bude ešte narastať. Dávame do pozornosti, že nárast počtu ochorení v územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne v ostatných dňoch je práve dôsledkom tohto aktívneho dohľadávania kontaktov s pozitívnymi osobami.

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne majú situáciu pod kontrolou. Pozitívne prípady ochorenia COVID-19 sú v izolácii, ako aj ich úzke kontakty, ktorým je nariadený klinický odber vzoriek na laboratórnu diagnostiku ochorenia COVID-19. S osobami v izolácii sú epidemiológovia v pravidelnom kontakte a kontrolujú ich. Odber klinických vzoriek na ochorenie COVID-19 sa realizuje aj u suspektných osôb, repatriantov a ďalších indikovaných osôb.

Šíreniu ochorenia dokáže zabrániť aj verejnosť. Stále je potrebné správať sa zodpovedne a dbať na účinné hygienické opatrenia, ako je dôkladné umývanie rúk, sociálny dištanc od cudzích osôb, respiračná hygiena, nosenie rúšok v interiéroch, v preplnených priestoroch, vo verejnej hromadnej doprave, na hromadných podujatiach a podobne. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne v súčasnosti neodporúča konanie hromadných podujatí v okresoch Námestovo a Tvrdošín.

Prevádzkovatelia obchodov, zariadení verejného stravovania a prevádzok služieb sú povinní zabezpečiť pri vstupe do priestorov predajne či prevádzky dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice, rovnako, aby ich zamestnanci nosili rúška a v zmysle platnej legislatívy pri výdaji jedla používali rukavice. Rovnako musia zabezpečiť časté vetranie priestorov a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok. Na dezinfekciu musia použiť prostriedky s virucídnym účinkom.

Potravinárske predajne, prevádzky zariadení verejného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia zabezpečiť pravidelné a účinné čistenie a dezinfekciu, ktorá sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

Je dôležité dohliadať na to, aby zákazníci prevádzok, na ktorých sa nevzťahujú výnimky, nosili v ich priestoroch rúška. Odporúča sa neprekročiť koncentráciu jeden zákazník na 10 metrov štvorcových z plochy určenej pre zákazníkov, dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne dva metre, v prípade prevádzok verejného stravovania dodržať odstup stolov od seba najmenej dva metre.

Toto všetko sú veľmi účinné kroky, ktoré ak sú dodržiavané, dokážu významne eliminovať riziko šírenia ochorenia COVID-19.

Vyzývame ľudí, aby boli v čase stále prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19 zodpovední voči sebe a okoliu a brali situáciu vážne a dodržiavali opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčané postupy regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.

Ak sa u osôb po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prišli, prejavia príznaky respiračného  ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia.

  

Stanovisko RÚVZ Dolný Kubín

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Dolnom Kubíne eviduje v súčasnosti 18 potvrdených prípadov ochorenia na COVID-19. Dvanásť z pozitívne testovaných je skupina neplnoletých osôb vo vzájomnej epidemiologickej súvislosti, v kontakte boli na športovom sústredení. Ostatné prípady sú ich úzke kontakty, s výnimkou jedného importovaného prípadu zo zahraničia bez epidemiologickej súvislosti.

Zdravotný stav všetkých pozitívnych osôb je dobrý a nevyžaduje si hospitalizáciu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne nariadil pri potvrdených prípadoch ochorenia COVID-19 a ich úzkych kontaktoch domácu izoláciu a zabezpečil všetky potrebné protiepidemické opatrenia. Aktívne vyhľadávanie kontaktov pri epidemiologickom vyšetrovaní, ktoré boli v kontakte s pozitívne potvrdenými osobami, naďalej intenzívne prebieha. Odber klinických vzoriek na ochorenie COVID-19 sa realizuje aj u suspektných osôb, repatriantov a ďalších indikovaných osôb – a preto je predpoklad, že počet potvrdených prípadov bude ešte narastať. RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne spolupracuje pri protiepidemických opatreniach so samosprávami, vyšším územným celkom a všetkými zainteresovanými subjektmi. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v územnej pôsobnosti RÚVZ zasadal aj príslušný krízový štáb, ktorý pre okresy Tvrdošín a Námestovo, odkiaľ potvrdené prípady ochorenia COVID-19 pochádzajú, vydal odporúčania zatvoriť letné školy a neorganizovať hromadné podujatia. Miestni obyvatelia sú zo strany hygienikov informovaní o potrebe dodržiavania všetkých potrebných protiepidemických opatrení a hygienických zásad. Pripomíname, že je naďalej potrebné správať sa zodpovedne a dbať na účinné hygienické opatrenia, ako je dôkladné umývanie rúk, sociálny dištanc od cudzích osôb, respiračná hygiena, nosenie rúšok v interiéroch, v preplnených priestoroch, vo verejnej hromadnej doprave, na hromadných podujatiach a podobne. Je potrebné dodržiavať opatrenia
Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčané postupy regionálneho úradu verejného zdravotníctva v SR.  

 

Aktuálna epidemiologická situácia od 30. 6. do 7. 7. 2020

V okrese Tvrdošín bolo ku dnu  7.7.2020 spolu otestovaných 286 osôb z toho bolo 17 pozitívnych  z toho v epidemiologickej súvislosti s konaním športového podujatia je 17 osôb

V okrese Námestovo bolo ku dnu  7.7.2020 spolu otestovaných 222 osôb z toho bolo 9 pozitívnych z toho v epidemiologickej súvislosti s konaním športového podujatia je 8

Denne prebieha masívne testovanie úzkych kontaktov s potvrdenými prípadmi COVID 19 

 

Rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne na zriadenie mobilných odberových miest pre HNsP Trstená a DNsP Dolný Kubín

HNsP Trstená      DNsP Dolný Kubín

 

Ako sa správať na kúpalisku

Čítajte viac…

 

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 28. 05. 2020

Čítajte viac…

 

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 29. 04. 2020

Čítajte viac …

 

Opatrenie ÚVZ SR 

Opatrenie schôdze štátnych orgánov       

Opatrenie pre nosenie rúšok

 

Aktuálna situácia

situácia v okresoch Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín vo výskyte ochorení na COVID 19 je za okres Námestovo 36 ročný muž bez cestovateľskej anamnézy, 29 ročný muž s pozitívnou cestovateľskou anamnézou a 58 ročný muž s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, za okres Dolný Kubín je to 62 ročný muž s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, 60 ročná žena taktiež s pozitívnou cestovateľskou anamnézou a za okres Tvrdošín 42 ročný muž s pozitívnou cestovateľskou anamnézou a 31 ročný muž bez cestovateľskej anamnézy (pracuje v Bratislave).

 

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Viac informácií

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Referát poradensko – psychologických služieb Vám ponúka telefonické a e-mailové psychologické poradenstvo

Viac informácií

 

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje "karanténne opatrenia"

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020. Čítajte ďalej…

 

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – COVID-19

Opatrenie ÚVZ SR karanténa

 

Pokyny pre lekárov – COVID-19

Pokyny

 

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16. 03. 2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb

Opatrenie UVZ SR

 

Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19 tretia aktualizácia

Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19

Viac info ohľadom koronavírusu nájdete na stránke www.uvzsr.sk 

 

Zrušenie svetového dňa vody 2020 – Voda a zmena klímy

Svetový deň vody 2020 -zrušenie

 

Verejná vyhláška – izolácia v domácom prostredí a zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška – izolácia v domácom prostredí      Verejná vyhláška – zákaz hromadných podujatí

 

Koronavírus – pokyny a odporúčania

COVID-2019     Koronavirus_biely_A5     Koronavirus_modry_A5     Koronavirus_odporucania     UVZ_NCoV_cestov-odporuc     UVZ_NCoV_zdrav-odporuc

link: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153 

 

Svetový deň obezity

Po prvý raz v histórii sa spojili svetové organizácie zamerané na obezitu, aby upozornili na vážny problém 21. storočia, akým je narastajúca nadváha a obezita. Čítajte ďalej…

4. marca 2020 od 9:00 – 12:00 hod. Najlepšia lekáreň realizuje zadarmo analýzu tela a zadarmo poskytuje edukačné materiály a poradenstvo ohľadom obezity.   

 

ÚVZ SR: Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky

Na Slovensku aktuálne zaznamenávame lokálne epidémie chrípky v Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji. Predpokladá sa, že chorobnosť na chrípku a jej podobné ochorenia bude ešte narastať. Nárast chorobnosti v tomto období je očakávaným javom. Aktivita chrípky a jej podobných ochorení počas chrípkovej sezóny zväčša narastá počas prvých mesiacov v roku. Čítajte ďalej…

 

Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne – mesto Wuhan spôsobenej novým druhom koronavírusu

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bol informovaný zo strany európskych orgánov o výskyte vírusovej pneumónie v meste Wuhan vo východnej časti Číny (viď mapa). Od 31. 12. 2019 do 5. 1. 2020 bolo hlásených 59 prípadov, z toho sedem so závažným priebehom ochorenia. Úmrtie doteraz zaznamenané nebolo. Laboratórne vyšetrenie vylúčilo vírus chrípky, adenovírus, SARS a MERS-Cov ako príčinu ochorenia. Detailnejšie laboratórne vyšetrenie biologického materiálu chorých osôb potvrdilo prítomnosť nového koronavírusu u 15 pacientov. Čítajte ďalej…

 

Oznamovanie kategórie práce 2

§ 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie z hľadiska zdravotného rizika; oznamujú sa údaje k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Zmeny, ktoré nastanú v personálnom obsadení v prácach v kategórii 2 neskôr v priebehu roka, sa dodatočne neaktualizujú.

Link na celý článok: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3667&Itemid=143 

 

Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a susedných štátoch

Na Slovensku aktuálne nezaznamenávame výskyt nových prípadov ochorení na osýpky. Posledný výskyt osýpok v SR hlásil tento rok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach 26.08.2019 v okrese Sobrance. Epidémie uvedeného infekčného ochorenia trápia susedné štáty, najmä Českú republiku, Poľsko, Rakúsko a Ukrajinu. Čítajte ďalej…

 

Chránte deti pred infekčnými ochoreniami 

Počet akútnych respiračných ochorení sa každoročne po prázdninách výrazne zvýši, pričom najväčšiu skupinu chorých tvoria päťročné deti. Schopnosť ich organizmu odolávať rôznym patogénom ešte nie je dostatočne vyvinutá a po nástupe do škôlky ochorejú aj viackrát. Najjednoduchšia prevencia je časté umývanie rúk. Naučte deti hygienickým návykom, môžu predísť respiračným ochoreniam, zažívacím ťažkostiam, aj hepatitíde typu A.  Čítajte ďalej…

 

Podeľte sa s nami o vaše skúsenosti, pomôže nám to pri znižovaní zdravotných rizík spojených s kvalitou vody na kúpanie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (SR) zbiera v rámci prebiehajúcej kúpacej sezóny prostredníctvom anonymného dotazníka na webe údaje o ochoreniach a zdravotných ťažkostiach súvisiacich s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie, a to na prírodných vodných plochách a kúpaliskách. Budeme vám preto vďační, ak si nájdete na zodpovedanie otázok niekoľko minút času. Čítajte ďalej…

Link na elektronický dotazník ÚVZ:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform

 

Učíme deti zdravo jesť aj hýbať sa

Do tretieho ročníka projektu Viem, čo zjem sa zapojilo desaťtisíc osemstopäťdesiat  žiakov tretích až šiestich ročníkov základných škôl z celého Slovenska. Absolútnym víťazom sa stala 3. A trieda zo základnej školy Jarná v Poprade. Pre svoju školu získali päťstoeur na cvičebné pomôcky. Čítajte ďalej…

 

 

 

Kúpacia sezóna 2019

V bazénoch musia mať plavky i tí najmenší, deti treba mať neustále pod dohľadom. Deti je potrebné pred vstupom do bazéna osprchovať, rovnako treba postupovať aj po ukončení kúpania – vtedy je vhodné použiť klasické mydlo, ktoré zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikroflóry z kože a zbaví zvyškov chlóru. Dôkladné osprchovanie pred vstupom do bazéna môže znížiť riziko kontaminácie vody až desaťnásobne. Čítajte ďalej…

 

 Soľ áno, ale s mierou

Učiteľky, vychovávateľky v materských školách i rodičia môžu deťom príťažlivou formou vysvetliť, prečo je potrebné soľou šetriť.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripravil informačný leták  o rizikách nadmerného príjmu soli a o nezdravých potravinách, ktorý v týchto dňoch distribuujú do škôlok všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva. Deti sa napríklad dozvedia, že soľ je aj v sladkých koláčoch,  v šunke, v mliečnych výrobkoch, či v konzervovanej zelenine. Okrem informácií o tom, čo spôsobuje nadmerný príjem soli v organizme,leták prináša tipy,ako sa dá množstvo soli pri varení a úprave jedál znížiť. Deti si zdravé rady lepšie zapamätajú aj vďaka omaľovánke na zadnej strane letáka a pexesu, s ktorým sa naučia rozlišovať zdravé a nezdravé potraviny. Leták    Pexeso

 

 

Sezóna pieskovísk je tu – na čo všetko treba myslieť pri hre detí na pieskovisku

Prevádzkovatelia zariadení pre deti a mládež aj obce majú povinnosť pieskoviská pravidelne čistiť a udržiavať tak, aby sa na nich deti mohli počas celej sezóny bezpečne hrať. Stav pieskoviska pred vstupom dieťaťa by si mali vizuálne kontrolovať aj rodičia, pomôžu tak minimalizovať možné riziko ochorenia či poranenia dieťaťa. Čítajte ďalej…

 

Ako zvládnuť nadchádzajúce horúčavy bez zdravotných rizík

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. Prinášame základné pravidlá prevencie proti následkom horúčav. Čítajte ďalej…

 

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2018/2019 v regióne Orava

Chrípka je veľmi závažné, vysoko nákazlivé vzduchom sa šíriace ochorenie. Začína rýchlo po usadení vírusu v horných dýchacích cestách u osôb, ktoré nemajú proti aktuálnemu typu vírusu chrípky vytvorené protilátky. Častým omylom mnohých pacientov je, že akékoľvek postihnutie horných dýchacích ciest považujú za chrípku. Čítajte ďalej…

 

 

 

 

Svetový deň bez tabaku

Už od roku 1987 pripadá každoročne na 31. máj Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day – WNTD). Vo svete fajčí približne 1,1 miliardy ľudí a predpokladá sa, že do roku 2025 sa toto číslo zvýši na 1,6 miliardy. V dôsledku užívania tabaku zomrie každý rok 8 miliónov ľudí a milión úmrtí je spôsobených druhotne – u pasívnych fajčiarov. Čítajte ďalej…

 

 

 

 

5. máj – Svetový deň hygieny rúk

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk, ktorý pripadá na  5. mája, upozorňuje  Úrad verejného zdravotníctva SR na význam dodržiavania hygieny rúk. Čítajte ďalej…

 

 

 

 

24. marec – Svetový deň tuberkulózy

Každoročne si 24. marca pripomíname deň Svetovej tuberkulózy (TBC), aby sme zvýšili povedomie verejnosti o zdravotných, sociálnych a ekonomických dôsledkoch tuberkulózy. V roku 1882, Dr. Robert Koch oznámil, že objavil baktériu, ktorá spôsobuje TBC, čo otvorilo cestu k diagnostike a liečbe tejto choroby. Čítajte ďalej…

 

 

 

 

 

 Európsky imunizačný týždeň 2019

Heslom kampane EIW 2019 je vyjadrená pocta všetkým, ktorí už pochopili, že žijeme v dobe, kedy je možné jednoduchým a dostupným spôsobom predchádzať závažným infekčným ochoreniam, a to očkovaním. Pocta patrí aj tým, ktorí sa svojou prácou snažia podporiť očkovanie a ukázať cestu iným, ktorí sa starajú o svoje zdravie a svojím zodpovedným prístupom chránia seba a svoje okolie pred vznikom a šírením závažných infekčných ochorení. Čítajte ďalej… 

 

 

 

Svetový deň vody 2019

Regionálny úrad so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín pri príležitosti Svetového dňa vody 21. marca 2019 v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod., bude pre záújemcov z radov občanov jednotlivých regiónov poskytovať odborné poradenstvo v problematike pitnej vody. Čítajte ďalej…

 

 

 

Oznamovanie kategórie práce 2

Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatňuje v januári 2019. http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3667&Itemid=143

 

Svetový deň AIDS

 Každoročne v Slovenskej republike  aj vo svete si 1. decembra pripomíname Svetový deň AIDS. V tento deň sú aktivity odborníkov aj laikov zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, o možnostiach prevencie, diagnostiky a liečby. 

 

Pripnutím červenej stužky na Svetový deň boja proti AIDS ľudia na celom svete vyjadria solidaritu s ľuďmi trpiacimi týmto ochorením.  Výskyt_HIV_k_30.9.2018      HIV-AIDS1

 

 

 Vyhodnotenie  kúpacej sezóny 2018, na prírodných a umelých kúpaliskách v regióne Orava.         

RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne odobral v rámci štátneho zdravotného dozoru /ŠZD/ počas kúpacej sezóny 2018 vzorky vôd na prírodných a umelých kúpalískách, a u umelých bazénov bolo kontrolované dodržiavanie ich prevádzkových poriadkov, pričom v tejto oblasti neboli zistené závažnejšie nedostatky. Čítajte ďalej …

 

 

 

Svetový deň besnoty 

Podľa správy Aliancie pre kontrolu besnoty a Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Atlanta, USA) každoročne zomrie v dôsledku besnoty viac ako 60 000 ľudí, najviac prípadov je v Ázii a Afrike. Najviac sú riziku nákazy vystavené deti, takmer polovica všetkých úmrtí v dôsledku besnoty sa vyskytlo u detí do 15 rokov (40% ľudí). Psy sú najčastejším zdrojom úmrtí človeka na besnotu. Čítajte ďalej…

 

 

Zdravie a krása sa skrýva v ovocí a zelenine

OVOCIE a ZELENINA majú výnimočné kvalitu a vo výžive nenahraditeľné postavenie. Výnimočnosť je v nízkej energetickej, ale vysokej biologickej hodnote. Sú hlavným a najbohatším zdrojom takmer všetkých ochranných, bioaktívnych látok – vitamínov, minerálov, flavonoidov, enzýmov, vlákniny. Čítajte ďalej…

Dôverujte mlieku – je kvalitné a zdravé

Až do polovice 20 storočia bolo mlieko považované za najvýživnejšiu potravinu, často aj za liek, o čom svedčí prezývka „biela krv“. Neskôr sa začali objavovať dezinformácie a rôzne mýty o škodlivosti mlieka, že zahlieňuje, spôsobuje astmu, cukrovku, rakovinu a pod., ktoré nikdy neboli lekármi potvrdené, avšak prispeli k zníženiu jeho spotreby. Čítajte ďalej…

28. júl 2018 Svetový deň hepatitídy

Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Spôsobuje ju 5 odlišných typov vírusov – A, B, C, D a E,  ktoré sú na celom svete významnou zložkou chorobnosti a úmrtnosti ľudí. Čítajte ďalej…

epi-hepatitida-bcd.pdf    epi-hepatitida-ae.pdf

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Čo sú osýpky a ako je možné sa pred nimi chrániť ?

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systémuČítajte ďalej…

Osýpky.pdf _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Imunologický prehľad SR 2018

Stav imunity populácie proti vybraným šiestim prenosným ochoreniam – osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C – ukáže Imunologický prehľad SR 2018, ktorý sa začína realizovať od  1. júla 2018Čítajte ďalej…

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=211&Itemid=142

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOTENIE CHRÍPKOVEJ SEZÓNY 2017/2018 V REGIÓNE ORAVA

Chrípka je veľmi závažné, vysoko nákazlivé vzduchom sa šíriace ochorenie. Začína rýchlo po usadení vírusu v horných dýchacích cestách u osôb, ktoré nemajú proti aktuálnemu typu vírusu chrípky vytvorené protilátky. Čítajte ďalej…

 http://www.ruvzdk.sk/?page_id=455

 

 


 Nákazy prenášané kliešťami

Letak_kliest_deti

Letak_kliest_verejnost

 


 Vírusová hepatitída E (Infekčný vírusový zápal pečene typu E)

Vírusová hepatitída typu E je prenosné, infekčné ochorenie pečene, ktorého pôvodcom je vírus hepatitídy E (HEV).V Európe bolo za posledných 10 rokov hlásených viac ako 21 000 akútnych klinických prípadov vírusovej hepatitídy E (28 úmrtí). Ochorenie je v európskych krajinách nedostatočne diagnostikované,  najmä z dôvodu zlej informovanosti  odbornej verejnosti. Čítajte ďalej…

 


 5.máj 2018 Deň hygieny rúk

Dňa 5. mája 2018 sa uskutoční 13. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ (Umývaj si ruky – zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu Svetovej zdravotníckej organizácie „First Global Patient Safety Challenge – Clean Care Is Safer Care“. Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Čítajte ďalej…

 


 PROBLEMATIKA AKRYLAMIDU V POTRAVINÁCH

Akrylamid je chemická látka typicky sa tvoriaca v škrobovitých potravinách pri tepelnej úprave pokrmov za vysokých teplôt /napr pečenie, grilovanie, smaženie). Hlavným mechanizmom tvorby akrylamidu v potravinách je reakcia redukujúcich cukrov s voľným asparagínom v rámci Maillardovej reakcie. Tvorí sa z cukrov a aminokyseliny, ktoré sú prirodzene prítomné v potravinách. EFSA v r.2015 potvrdila, že akrylamid spôsobuje rakovinu u zvierat a na základe toho vedci dospeli k záveru, že akrylamid v potravinách potenciálne zvyšuje riziko vzniku rakoviny u spotrebiteľov všetkých vekových skupín. Čítajte ďalej…


 

 23.4.2018 – 29.4.2018 Európsky imunizačný týždeň

Slovenská republika sa v roku 2018 už po trinásty  krát zapojí do aktivít európskeho imunizačného týždňa (EIT). Kampaň je vyhlasovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou, zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti očkovania po celý život a tým pomáhať udržiavať kolektívnu imunitu v európskom regióne. Čítajte ďalej…

osýpky doc, rubeola doc


 Informácia o výskyte osýpok v ČR

Riaditeľ Hygienickej stanice hlavného mesta Prahy informoval, že k 2.3.2018 na území hlavného mesta  Prahy evidovali 23 prípadov osýpok. Čítajte ďalej…

 

 


 25.4.2018 – Svetový deň malárie 

alebo pôvodne Africký deň malárie sa každoročne pripomína od roku 2001 a je podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Malária patrí medzi najzávažnejšie parazitárne infekcie sveta. Je spôsobená plazmódiami, parazitickými prvokmi kmeňa Apicomplexa a ich prenášačom na človeka je komár rodu Anopheles. Čítajte ďalej…

  


  SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA 7. apríl 2018

 

 

 


 12. 03. – 18. 03. 2018 – Týždeň mozgu 

  Aktivity_pre_deti pdf

  Letak_TM_2018 doc

  Najcastejsie_myty pdf

                                         Ulohy_pre_dospelych pdf


   1. december Svetový deň boja proti HIV/ AIDS

   Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 31.10.2017

    HYGIENA RÚK – prečítajte si tlačovú spravu ÚVZ SR zo dńa 28.11.2017

   článok najdete na: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3319:uvz-sr-umyvajte-si-ruky-asto- predidete-tym-najastejim-infeknym-chorobam&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62

 


  14. november Svetový deň diabetu (cukrovky).

   Cukrovka sa stala novodobým strašiakom 

 

 


   20. 11. – 24. 11. 2017 – Európsky týždeň boja proti drogám 

   Európsky týždeň boja proti drogám       

 

 


     Informácie o epidémii moru na Madagaskare a na Seychelách k 20.10.2017

     Morová situácia na Madagaskare a Seychelách 2017

 

 


  Horúčka Dengue na Srí Lanke

 Situácia vo výskyte horúčky dengue na Srí Lanke 21

 

 


Cestovanie a malária

Cestovanie a malária

 


Salmonella a vajcia

Vajcia patria medzi jednu z najvýživnejších potravín – sú prirodzeným zdrojom mnohých dôležitých lázok vrátane vysoko-kvalitných bielkovín, vitamínov a minerálov. Tejto komodite musíte venovať osobitnú pozornosť hlavne pri manipulácii a príprave jedla, aby zabránili črevným ochoreniam. Čítajte ďalej…

 

 


EBOLA – DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO

Dňa 9. mája 2017 úrady zodpovedné za zdravie v Demokratickej republike Kongo vyhlásili epidémiu Ebola v oblasti Likati, (provincia Aketa, Bas Uélé) na severe krajiny, ktorá hraničí so Stredoafrickou republikou.Čítajte ďalej…

 


Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách (DOTAZNÍK)

Dotazník 

 


Odporúčania pre cestovateľov

Odporúčania pre cestovateľov.pdf

Rady na cesty.doc