Kontakt

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

 

Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín

 

regionálna hygienička a generálna

 

 

 

tajomníčka služobného úradu:

RNDr. Mária Varmusová

0905 239 076

zástupca RH za oblasť ochrany a podpory zdravia:

PhDr. Daniela Hrašková

0908 460 519

zástupca GTSÚ za oblasť personalistiky, ekonomiky a financovania:

Ing. Zuzana Váňová, MPH

 

Predvoľba                    043

 

Priama linka

e-mail

regionálna hygienička

 

5504 810

dk.riaditel@uvzsr.sk

sekretariát regionálnej hygieničky

 

5504 810

dk.sekretariat@uvzsr.sk

 

 

 

ruvzdk@uvzsr.sk

vedúca osobného úradu a vedúca oddelenia

 

5504 812

dk.vanova@uvzsr.sk

hospodársko-technických činností

 

 

dk.osobnyurad@uvzsr.sk

oddelenie hospodársko-technických činností

5504 841

dk.htc@uvzsr.sk

 

 

5504 836

 

vedúca odd. preventívneho pracovného lekárstva

5504 839

dk.vasilova@uvzsr.sk

oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

 

5504 840

dk.ppl@uvzsr.sk

 

 

5504 819

 

vedúca oddelenia hygieny výživy

 

5504 821

dk.tomaskova@uvzsr.sk

oddelenie hygieny výživy

 

5504 838

dk.hv@uvzsr.sk

 

 


 

 

vedúca oddelenia hygieny detí a mládeže

 

5504 823

dk.hraskova@uvzsr.sk

oddelenie hygieny detí a mládeže

 

5504 824

dk.hdm@uvzsr.sk

vedúca oddelenia epidemiológie

 

5504 825

dk.ranostajova@uvzsr.sk

oddelenie epidemiológie

 

5504 831

dk.epd@uvzsr.sk

linka HELP AIDS

 

5865 017

 

vedúca oddelenia hygieny životného prostredia

5504 822

dk.baranovicova@uvzsr.sk

oddelenie hygieny životného prostredia

 

5504 834

dk.hzp@uvzsr.sk

 

 

5504 830

 

podpora zdravia

 

5504 831

dk.hraskova@uvzsr.sk

 

 

 

dk.poradna@uvzsr.sk

vyšetrovňa podpory zdravia a odd. epidemiológie

 

5504 833

 

informatik

 

5504 831

dk.info@uvzsr.sk

referent koordinácie vzoriek

 

5504 824

dk.vzorky@uvzsr.sk

Jednotliví zamestnanci mail:

 

dk.priezvisko@uvzsr.sk

 

Ďalšie kontakty na mobilný telefón:

 

 

oddelenie hygieny výživy (HV)

 

0915 347 892

 

oddelenie hygieny detí a mládeže (HDM)

0908 460 519

 

oddelenie hygieny životného prostredia (HŽP)

0915 468 180

 

oddelenie preventívneho pracovného lekárstva (PPL)

0905 949 557

 

oddelenie epidemiológie (EPD)

 

0908 460 521