Podpora zdravia a výchova k zdraviu

ZÁKLADNA PORAĎNAsrdce

 Každý utorok a štvrtok od 7:00 do  9:00 hod.

kontakt: 043/ 55 04 831, 55 04 824

Vyšetrenie v základnej poradni pozostáva z merania krvného tlaku, odberu kapilárnej krvi a následného stabovennia glukózy, celkového cholesterolu, triglyceridov, HDL „dobrého“ cholesterolu na analyzátore Reflotron. Následne klient absolvuje antropometrické vyšetrenie, ktoré zahŕňa meranie výšky, hmotnosti, obvodov pása a bokov, po ktorom nasleduje meranie % telesného  tuku digitálnym tukomerom. Pri následom vyšetrení sa zistí rodinná, osobná, fajčiarska, farmakologická a u žien aj gynekologická anamnéza klienta, jeho stravovacie návyky a frekvencia pohybovej aktivity.

Získané údaje sú zaznamenané do databázy programu Test zdravé srdce, v ktorom sa vykonáva aj ich vyhodnotenie a stanovenie celkového rizika vzniku srdcovo cievnych chorôb  klienta.

Poučenie klientov pred vyšetrením

·         na odber krvi je potrebné prísť na lačno

·         dostatočný príjem tekutín

·         ak klient  užíva lieky, užije ich v obvyklom čase, ale je potrebné ich zapiť len častou vodou

·         večer pred  vyšetrením je vhodná ľahšia večera bez sladkostí

Ak sú klientom v základnej poradni zistené chyby, prípadne nedostatky v spôsobe stravovania, ponúkneme im možnosť ozdravenia ich stravovania v poradni zdravej výživy.

 

PORADŇA ZDRAVEJ VÝŽIVY

Utorok a štvrtok od 9:00 do 12:00 hod. po telefonickom dohovore alebo následne po základnej poradni (tel. 043/5504 831)

 

jedlo

 Poradňa je  zameraná na odstránenie nedostatkov vo výžive ľudí, ako nadmerný energetický príjem, priveľká spotreba živočíšnych tukov, cukru, soli, nedostatočný príjem čerstvého ovocia, zeleniny a rybieho mäsa, nakoľko je výživa ako jedným z hlavných faktorov, ktoré sa spolupodieľajú na vzniku rôznych ochorení. Ak sú dodržiavané zásady správnej výživy, pôsobí strava ako významnný preventívny činiteľ v boji proti chorobám. Ovplyvňovaním stravovacích zvyklostí možno dosiahnút zníženie chorobnosti a úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia.U klienta sa hodnotia stravovacie a pohybové zvyklosti a určí sa denný energetický príjem. V prípade, že je identifikovaná hypercholesterolémia (zvýšená hladina cholesterolu), hypertriacylglycerolémia (vysoké ostatné tuky v krvi) a hyperglykémia (zvýšená hladina glukózy v krvi) je na základe dietetických zásad navrhnuté ozdravenie stravovacích zvyklostí.

 

 

PORADŇA ÚPRAVY HMOTNOSTI          

 

uprava

 Utorok a štvrtok od 9:00 do 12:00 hod. alebo po telefonickom dohovore aj v poobedňajších hodinách (tel. 043/5504 831)

          Poradňa je zameraná na úpravu hnotnosti, nakoľko nadváha a obezita predstavuje významný zdravotný problém. Klientom je ponúkaná okrem psychickej podpory pomoc v podobe vypracovania individuálneho programu pozostávajúceho z úpravy stravovacích a pohybových zvyklostí, pitného režimu,  výpočet energetického príjmu za deň, BMI, WHR indexu (hroziaceho rizika z centrálnej distribúcie tuku, hodnoty u mužov nad 0,95 a u žien nad 0,8 sú už spojené s rizikom.) určenie % telesného tuku, následné kontroly a konzultácie (bez ponúkania výživových doplnkov a bezplatne).

           

 

Ponuky prednášok pre školské zariadenia (MŠ, ZŠ, SŠ)

Ponuka pre zamestnávateľov

Letáky 

 

Personálne obsadenie