M E N U

Úvodná stránka

Späť


E-mail:

 

Vytvorené:

marec 2005

 

Most recent revision :

04.10.2007 12:00

Opatrenia RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, ktoré stanovujú spôsob prístupu k informáciám v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám

Cieľom opatrení je zabezpečiť jednotný postup všetkých vedúcich zamestnancov v riadiacej pôsobnosti regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, ako aj všetkých žiadateľov o informácie, pri uplatňovaní a vykonávaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení zákona č.747/2004 Z.z. a zákona č.628/2005 Z.z. (ďalej len č. 211/2000 Z. z.)

Na zabezpečenie úloh z uznesenia vlády SR č. 1078 z 20. decembra 2000 a jednotného uplatňovania zákona o slobode informácií pre povinné osoby v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) sa ustanovujú v RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne tieto opatrenia:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, ktorý je v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám povinnou osobou, sprístupní spôsobom umožňujúcim hromadný prístup informácie uvedené v § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie podľa § 5 zverejní spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, najmä prostredníctvom siete Internet, podľa osnovy obdržanej z Ministerstva zdravotníctva SR (príloha č. 1).

2. RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne (ďalej len RÚVZ) bez predchádzajúceho požiadania na verejne prístupnom mieste v sídle povinnej osoby a na všetkých jej pracoviskách p o v i n n e   z v e r e j n í:

- informácie o zriadení RÚVZ, vrátane jeho práv a kompetencií a popisu organizačnej štruktúry

- miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

- informácie o mieste a spôsobe podania žiadosti

- informácie o postupe RÚVZ pri vybavovaní žiadosti o informáciu, vrátane lehôt, ktoré je nutné dodržať

- prehľad predpisov, pokynov a inštrukcií, podľa ktorých RÚVZ ako orgán na ochranu zdravia rozhoduje

- sadzobník správnych poplatkov za vykonávané správne úkony

- sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

3. Na základe žiadosti o sprístupnenie informácií RÚVZ sprístupní všetky informácie, ktoré má k dispozícii, predovšetkým informácie týkajúce sa hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu. V tomto zmysle bude uskutočnené školenie pre zamestnancov, ktorí budú so žiadosťami pracovať.

Žiadatelia o poskytnutie informácie ju môžu získať (a teda môžu žiadosť podať): listom na adresu , Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, PSČ 026 01, Dolný Kubín, osobne v budove RÚVZ na sekretariáte regionálneho hygienika, č. dverí 301 (od 8.00 hod. do 14.00 hod.); faxom na č. 043/5884 874, telefonicky na č. 043/5864 806 (od 8.00 hod. do 14.00 hod.), alebo e-mailom na adrese ruvzdk@ruvzdk.sk.

4. Pracoviskom zabezpečujúcim a zodpovedným za včasné a pravdivé poskytnutie informácií je organizačný útvar – oddelenie RÚVZ určené štatutárnym orgánom -regionálnym hygienikom na vybavenie žiadosti (podľa zamerania činnosti a podľa druhu poskytovanej informácie – vecný gestor). V prípade poskytnutia informácie písomnou formou (vrátane rozhodnutia o odmietnutí podľa bodu 16) podpisuje túto písomnosť vedúci príslušného oddelenia RÚVZ – vecného gestora, pokiaľ regionálny hygienik v individuálnych prípadoch neurčí inak.

5. Evidenciu všetkých žiadostí podaných RÚVZ (ďalej len „centrálna evidencia žiadostí“) vedie špeciálny organizačný útvar na to určený štatutárnym orgánom RÚVZ, a to sekretariát RÚVZ.

6. Evidencia obsahuje predovšetkým:

- dátum podania žiadosti

- obsah žiadosti, formu podania (napr. písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou) a navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie

- výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti (napr. poskytnutie informácie, v akej forme, výzva na doplnenie, rozhodnutie o neposkytnutí, neposkytnutie bez vydania rozhodnutia, odloženie veci, postúpenie inému orgánu)

- opravný prostriedok (dátum podania a výsledok vybavenia)

7. Spis týkajúci sa poskytnutia informácie sa po vybavení ukladá na špeciálnom útvare – sekretariáte RÚVZ. Spis musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavovania žiadosti, vrátane informácie o spôsobe vybavenia. Všetky písomnosti založené v spise musia byť označené číslom z centrálnej evidencie.

8. Ak bola žiadosť podaná špeciálnemu útvaru – sekretariátu RÚVZ, tento žiadosť zaeviduje a po určení regionálnym hygienikom oddelenie, ktoré je vecným gestorom podľa bodu 4 bezodkladne postúpi na vybavenie tomuto vecne príslušnému organizačnému útvaru RÚVZ. Ak ide o ústnu žiadosť, postúpi ju na formulári o prijatí ústnej žiadosti (príloha č. 2).

9. Ak bola žiadosť podaná inému organizačnému útvaru povinnej osoby, tento zabezpečí jej zaevidovanie na špeciálnom útvare – sekretariáte RÚVZ (v prípade podania ústnej žiadosti na formulári o prijatí ústnej žiadosti).

10. Vo výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti sa určuje lehota minimálne 7 dní. Po jej márnom uplynutí sa vec odloží bez vydania rozhodnutia.

11. Informácia na základe žiadosti sa poskytne po preukázaní uhradenia materiálnych nákladov spojených s jej poskytnutím. Regionálny hygienik môže zaplatenie úhrady odpustiť.

12. Úhradu materiálnych nákladov na sprístupnenie informácie vrátane podmienok možnosti odpustenia úhrady urči RÚVZ v súlade s osobitným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným MF SR. Sadzobník úhrad spolu so spôsobom úhrady sprístupní RÚVZ na verejne prístupnom mieste.

13. Informácie na základe žiadosti, ktorú možno podať písomne, ústne, telefonicky, faxom, elektronickou poštou, sa sprístupňujú najmä ústne (telefonicky), písomne, elektronickou poštou, prípadne nahliadnutím do spisu, s možnosťou vyhotovenia kópie.

14. Informáciu je treba sprístupniť formou určenou žiadateľom a až keď nie je možné ju sprístupniť touto formou, po dohode so žiadateľom nasledujú všetky ostatné možnosti. Prihliada sa pritom k charakteru informácie, k spôsobu podania žiadosti a tiež k technickým možnostiam RÚVZ.

15. Žiadosť treba vybaviť do 8 pracovných dní od jej podania, v odôvodnených prípadoch do 16 pracovných dní. Ak nie je možné dodržať lehotu 8 pracovných dní, bezodkladne to treba oznámiť žiadateľovi s uvedením dôvodu. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, RÚVZ najneskôr do piatich dní od podania žiadosti oznámi žiadateľovi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

16. Ak RÚVZ nedisponuje požadovanými informáciami, žiadosť postúpi do 5 dní od podania príslušnej povinnej osobe, ak jej je známa. Ak takáto povinná osoba nie je známa, vydá sa do 8 pracovných dní od podania žiadosti rozhodnutie o odmietnutí (príloha č. 3). Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu sa vydá aj z dôvodov zákonom stanoveného obmedzenia prístupu k informáciám (§ 8 - § 11 zákona o slobode informácií). Odmietnutie z dôvodu, že sa informácia netýka predmetu činnosti RÚVZ je porušením zákona.

17. Vedúci pracovníci RÚVZ (vrátane vedúcich oddelení) musia zabezpečiť (urobiť opatrenia), aby nazretím do dokumentácie neboli porušené povinnosti o obmedzení prístupu k informáciám.

18. V prípade, ak časť požadovanej informácie/dokumentu spadá pod výnimky podľa § 8 - § 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, t. j. ide o obmedzenie prístupu k informáciám z dôvodu ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobnosti a osobných údajov, je treba sprístupniť časť dokumentu, ktorá je verejne prístupná. K informáciám neprístupným (čiastočne alebo celkom) je potrebné vždy poskytnúť tzv. sprievodné informácie (§ 4 ods. 4) o dôvode odmietnutia, o dobe počas ktorej odmietnutie trvá a kedy bude opätovne preskúmané.

19. Registre a zoznamy vedené RÚVZ, u ktorých zákon nevylučuje verejnú prístupnosť (§ 6 ods. 3), sa zverejňujú na voľne prístupnej internetovej stránke. Za verejne prístupný sa považuje každý register a zoznam, ak to zákon nevylučuje, ktorý poskytuje informáciu o realizácii práva alebo povinnosti ustanovených zákonom. Zverejnenie osobných údajov nachádzajúcich sa v týchto registroch a zoznamoch nie je porušením ochrany osobných údajov.

20. Informácie sa poskytujú aj z neukončeného správneho konania. Pri ich sprístupňovaní dbajú príslušné organizačné útvary (oddelenia) na ochranu informácií označených za štátne, služobné, bankové, daňové a obchodné tajomstvo, za skutočnosť podliehajúcu šifrovej ochrane informácií a na ochranu osobnosti.

21. Ak RÚVZ žiadosti o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z .o slobodnom prístupe k informáciám nevyhovie čo i len z časti, je povinný o tom vydať rozhodnutie.

22. Vedomé vydanie a zverejnenie nepravdivej alebo neúplnej informácie, vydanie rozhodnutia alebo vydanie príkazu, alebo iného opatrenia a tým zapríčinenie porušenia práva na sprístupnenie informácií alebo porušenie inej povinosti ustanovenej zákonom č.211/2000 Z.z. je porušením pracovnej disciplíny a priestupkom, za ktorý je možné uložiť pokutu až do výšky 50 000,-Sk a zákaz činnosti až na 2 roky.

23. RÚVZ príslušne upraví svoj organizačný poriadok, registratúrny poriadok a registratúrny plán podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a týchto opatrení.

V Dolnom Kubíne 2. 1. 2006       

MUDr. Jozef Kereškéni,MPH

        regionálny hygienik