O Nás

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne je štátnou rozpočtovou organizáciou napojenou svojimi príjmami a výdavkami na štátny rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom MZ SR. Tvorí jednotný funkčný, organizačný a hospodársky celok.

Predmetom činnosti je vykonávanie štátneho zdravotného dozoru, plnenie funkcie orgánu ochrany zdravia pre okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín a zabezpečovanie vykonávania špecializovaných výkonov spojených s ochranou zdravia v oblastiach a rozsahu, ktorý vymedzuje zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskoších predpisov (ďalej zákon).

Vedenie úradu:

RNDr. Mária Varmusová – regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu

PhDr. Daniela Hrašková – zástupca RH za oblasť ochrany a podpory zdravia

Ing. Zuzana Váňová, MPH – zástupca GTSÚ za oblasť personalistiky, ekonomiky a financovania

 

 

Odborné úseky úradu a ich vedúci:

  • Hygiena životného prostredia – MVDr. Bibiana Baranovičová

  • Hygiena výživy – MVDr. Jana Tomášková

  • Hygiena detí a mládeže – PhDr. Daniela Hrašková  

  • Preventívne pracovné lekárstvo – MUDr. Darina Vasiľová 

  • Epidemiológia a výchova k zdraviu – MUDr. Katarína Ranostajová 

  • Organizačná štruktúra úradu – od 1. 5. 2019

foto2012hist článok: autor: MUDr. Jozef Kereškéni, MPH