VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne prijme do dočasnej štátnej služby v zmysle § 36 ods. 3 písm. e) Zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe občana na voľné štátnozamestnanecké miesto na dobu najviac 6 mesiacov bez výberového konania, konkrétne:

– verejný zdravotník (vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo II. stupňa, Fakulta verejného zdravotníctva, odbor verejné zdravotníctvo)

– zdravotná sestra


Bližšie informácie poskytne: Ing. Zuzana Váňová, MPH
 

tel.: 043/5504812, mail:  dk.vanova@uvzsr.sk