Personálne obsadenie

  Vedenie úradu:

 

RNDr. Mária Varmusová – regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu

PhDr. Daniela Hrašková  –  zástupca RH za oblasť ochrany a podpory zdravia

Ing. Zuzana Váňová, MPH –  zástupca GTSÚ za oblasť personalistiky, ekonomiky a financovania

 

 

 


Odborné úseky úradu a ich vedúci:


  • Oddelenie Hygieny životného prostredia – MVDr. Bibiana Baranovičová

  • Oddelenie Hygieny výživy – MVDr. Jana Tomášková

  • Oddelenie Hygiena detí a mládeže – PhDr. Daniela Hrašková

  • Oddelenie Preventívneho pracovného lekárstva – MUDr. Darina Vasiľová, MPH

  • Oddelenie Epidemiológie – MUDr. Katarína RanostajováOrganizačná štruktúra úradu – 
TU