Cenník poskytovaných služieb platný od 01.08.2014

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne poskytuje špecializované výkony, ktoré presahujú rozsah opatrení ustanovených zákonom č. 355/2007  Z. z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, vykonávanie ktorých sa uskutočňuje na základe objednávky fyzickej alebo právnickej osoby.

Cena výkonov je stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z.  v znení neskorších predpisov. Cena je tvorená vstupnými priamymi a nepriamymi nákladmi bez zisku. Cena v € sa rozumie cena za každú aj začatú polhodinu výkonu, ak nie je v cenníku uvedené inak.

 

A) Výkony na objednávku

P.č

Výkon

Cena v €

1.

Obhliadka potravinárskej výrobne*

Pracovník s SŠ

Pracovník s VŠ

 

5,00

7,50

2.

Obhliadka predajne stánkového predaja*

Pracovník s SŠ

Pracovník s VŠ

 

5,00

7,50

3.

Obhliadka reštaurácie*

Pracovník s SŠ

Pracovník s VŠ

 

5,00

7,50

4.

Obhliadka širokospektrálnej predajne*

Pracovník s SŠ

Pracovník s VŠ

 

5,00

7,50

5.

Obhliadka holičstva, kaderníctva, kozmetiky a služieb obyvateľstvu*

Pracovník s SŠ

Pracovník s VŠ

 

5,00

7,50

6.

Obhliadka ubytovacieho zariadenia a rekreačných objektov*

Pracovník s SŠ

Pracovník s VŠ

 

5,00

7,50

7.

Obhliadka súkromného zdroja pitnej vody*

Pracovník s SŠ

Pracovník s VŠ

 

5,00

7,50

8.

Obhliadka priemyselnej prevádzky*

Pracovník s SŠ

Pracovník s VŠ

 

5,00

7,50

9.

Obhliadka zariadenia sociálnych služieb, pohrebiska, pohrebnej služby, zdravotníckeho zariadenia, domu smútku*

Pracovník s SŠ

Pracovník s VŠ

 

 

5,00

7,50

10.

Obhliadky bytov vrátane posudku*

Pracovník s SŠ

Pracovník s VŠ

 

5,00

7,50

11.

Konzultačno-poradenská činnosť

Pracovník s SŠ

Pracovník s VŠ

 

5,00

7,50

12.

Konzultácie k projektom

Pracovník s SŠ

Pracovník s VŠ

 

5,00

7,50

13.

Administratívne úkony súvisiace s odberom vzoriek (zaevidovanie objednávky, vyhotovenie sprievodky, zápis o odbere vzoriek, fyzický odber)

Pracovník s SŠ

Pracovník s VŠ

 

 

 

5,00

7,50

14.

Odborné zhodnotenie laboratórnych výsledkov, projektov

Pracovník s SŠ

Pracovník s VŠ

 

5,00

7,50

15.

Test sterilizátorov a autokláv**

Pracovník s VŠ

Bioindikátor – 1 ks

 

7,50

0,76

16.

Odber biologického materiálu na vyšetrenie HIV

Pracovník s VŠ

 

7,50

17.

Vystavenie certifikátu HIV, medzinárodného očkovacieho preukazu

Pracovník s VŠ

 

3,70/

15 min.

 

*Obhliadkou sa rozumie obhliadka na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby pred spustením prevádzky, t. j. pred vyžiadaním súhlasu na ich prevádzku.

 

**Pri teste sterilizátorov a autokláv sa okrem hodinovej sadzby za prácu účtuje aj spotreba bioindikátorov.

 

B) Náhrady nákladov

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 58 ods. 3 ak sa v súvislosti s výkonom  štátneho zdravotného dozoru zistí porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia môže príslušný orgán verejného zdravotníctva uložiť tomu, kto tieto povinnosti porušil čiastočnú alebo úplnú náhradu nákladov.

V zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov podľa § 20 odst. 4 ak sa na základe analýzy zistí, že výrobok nezodpovedá požiadavkám tohto zákona alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, kontrolovaný subjekt je povinný uhradiť náklady spojené s odberom vzorky a jej analýzou.

 

P.č.

Výkon

Cena v €

1.

Administratívne úkony súvisiace s odberom vzoriek (zaevidovanie objednávky, vyhotovenie sprievodky, zápis o odbere vzoriek, fyzický odber)

Pracovník s SŠ

Pracovník s VŠ

 

 

 

5,00

7,50

2.

Odborné zhodnotenie laboratórnych výsledkov

Pracovník s SŠ

Pracovník s VŠ

 

5,00

7,50

 

 

C) Náhrady nákladov z dodatočných úradných kontrol

V zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov § 20 odst. 5 pri nedodržaní osobitných predpisov sa vykonávajú úradné kontroly potravín nad rámec riadnej kontrolnej činnosti. Orgán úradnej kontroly potravín vyúčtuje prevádzkovateľovi zodpovednému za nedodržiavanie predpisov výdavky vyplývajúce z týchto dodatočných úradných kontrol potravín (činnosť nad rámec normálnej kontrolnej činnosti zahŕňa také činnosti, ako je odoberanie a analýza vzoriek a iné kontroly, ktoré sú potrebné na to, aby sa zistil rozsah problému, aby sa overilo, či sa uskutočnili nápravné kroky, alebo sa zistilo a/alebo odôvodnilo nedodržiavanie predpisov).

P.č.

Výkon

Cena v €

1.

Dodatočná úradná kontrola potravinárskej výrobne

Pracovník s SŠ

Pracovník s VŠ

 

5,00

7,50

2.

Dodatočná úradná kontrola predajne stánkového predaja

Pracovník s SŠ

Pracovník s VŠ

 

5,00

7,50

3.

Dodatočná úradná kontrola reštaurácie

Pracovník s SŠ

Pracovník s VŠ

 

5,00

7,50

4.

Dodatočná úradná kontrola širokospektrálnej predajne

Pracovník s SŠ

Pracovník s VŠ

 

5,00

7,50

5.

Dodatočná úradná kontrola školskej jedálne

Pracovník s SŠ

Pracovník s VŠ

 

5,00

7,50

 

 

D) Ostatné platené služby

P.č.

Výkon

Cena v €

1.

Praktická výučba zameraná na získanie potrebných praktických zručností pre výkon zdravotníckeho povolania v špecializačných odboroch

8,00/deň

2.

Praktická výučba zameraná na získanie potrebných praktických zručností študentov vysokých škôl

4,00/deň

3.

Krátkodobý prenájom zasadačky (prednášky, školenia)

6,50/hod.

4.

Prepravné náklady

0,58/1 km

5.

Státie vozidla

0,70/15 minút

6.

Poštové poplatky

podľa sadzieb Slovenskej pošty

7.

Kopírovanie dokumentov  –  jednostranná A4

0,10/1 ks

 

–  obojstranná A4

0,17/1 ks

 

–  jednostranná A3

0,13/1 ks

 

–  obojstranná A3

0,20/1 ks