Povinne zverejňované informácie

Zoznam-dĺžnikov

ZMLUVY,  FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY, SÚHRNNÉ SPRÁVY O ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VÝBEROVÉ KONANIA

PRENÁJOM PRIESTOROV      prenájom priestorov

  www.ropk.sk   = Register ponúkaného majetku štátu

VÝROČNÉ SPRÁVY – 2019 2018  20172016, 20152014 20132012

 

REGISTER ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB

osvedčenia vydané v zmysle zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §15 ods. 2, písm.:

a) v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení

b) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

c) pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

d) pri výrobe kozmetických výrobkov