Predmet činnosti HŽP

Hygiena životného prostredia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vplyvmi, životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca.
Získané poznatky využíva pre hodnotenie a odborné zdravotnícke usmerňovanie kvality životného prostredia a usmerňovanie zdravého spôsobu života obyvateľstva tak, aby sa dosiahla ochrana, podpora a posilňovanie zdravia ľudí.

Náplň práce

 • sledovanie dodržiavania prípustných limitov v zložkách a faktoroch životného prostredia ako je pitná voda, voda na kúpanie, ovzdušie vo vonkajšom a vnútornom prostredí, hluk, vibrácie, elektromagnetické pole z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie,
 • monitorovanie enviromentálno – zdravotných indikátorov relevantných k zdraviu,
 • určovanie podmienok a hygienických požiadaviek na zriaďovanie a prevádzku zariadení občianskej vybavenosti – predajne, zariadenia, v ktorých sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti,
 • uplatňovanie zásad a hygienických požiadaviek:

–         pri určovaní osobitného režimu území,

–         v procese územného plánovania,

–         pri zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou,

–         pri poskytovaní zdravotníckych, sociálnych, rekreačných a ubytovacích služieb vrátane prevádzky kúpalísk,

–         pre zabezpečenie hygienicky vhodného nakladania s nebezpečnými odpadmi,

–         pri pohrebníctve.

 • v spolupráci s pracoviskami epidemiológie neprenosných chorôb, klinickej medicíny a zdravotnou výchovou sledovať zdravotný stav populácie a navrhovať opatrenia so zameraním na zlepšenie zdravotného stavu populácie,
 • vhodnou formou presadzovať zdravý spôsob života,
 • podieľať sa na plnení úloh a projektov vyhlásených ministerstvom zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR na podporu a ochranu zdravia ľudí,
 • vykonávať metodickú a konzultačnú činnosť pre právnické a fyzické osoby,
 • poskytovať poradenstvo širokej verejnosti v oblasti enviromentálneho zdravia,
 • výkon štátneho zdravotného dozoru zameraný na dodržiavanie zákona o ochrane zdravia ľudí a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie.

Metódy práce

Štátny zdravotný dozor

Terénne prieskumy

Epidemiologické štúdie zdravotného stavu obyvateľstva

Využívanie výsledkov rutinných a cielených sledovaní iných odborov (laboratórne analýzy, demografické štatistické ukazovatele, zistenia iných orgánov a pod.)

Metódy výpočtovej techniky informačného systému

Spolupráca

 • s ostatnými odbormi hygieny a epidemiológie, zdravotnej výchovy a informatiky
 • s klinickými medicínskymi odbormi