Kontakt

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

 

Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín

 

 

 

 

 

regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu:

RNDr. Mária Varmusová

0905 239 076 

zástupca RH za oblasť ochrany a podpory zdravia:

PhDr. Daniela Hrašková

0908 460 519

zástupca GTSÚ za oblasť personalistiky, ekonomiky a financovania:

Ing. Zuzana Váňová, MPH

0905 239 077

oddelenie epidemiológie (EPD):

  0908 460 521 5504831
oddelenie hygieny detí a mládeže (HDM):   0908 460 519 5504824
oddelenie pracovno-preventívneho lekárstva (PPL):   0905 949 557 5504840
oddelenie hygieny životného prostredia (HŽP):   0915 468 180 5504834
oddelenie hygieny výživy (HV):   0915 347 892 5504838
       
e-mailové adresy:    
       
EPD:  dk.epd@uvzsr.sk; dk.ranostajova@uvzsr.sk    
HDM: dk.hdm@uvzsr.sk; dk.hraskova@uvzsr.sk      
PPL:  dk.ppl@uvzsr.sk; dk.vasilova@uvzsr.sk      
HŽP:  dk.hzp@uvzsr.sk; dk.baranovicova@uvzsr.sk      
HV:    dk.hv@uvzsr.sk; dk.tomaskova@uvzsr.sk