Vyhodnotenie  kúpacej sezóny 2017, na prírodných a umelých kúpaliskách v regióne Orava

   

 

     Vyhodnotenie  kúpacej sezóny 2017 na prírodných a umelých kúpaliskách v regióne Orava.         

 

            V rámci štátneho zdravotného dozoru /ŠZD/, boli pracovníčkami oodlenia Hygiena životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne (ďalej len „RÚVZ“), počas kúpacej sezóny 2017, odobrané vzorky vôd z prírodných a umelých kúpalísk, a u umelých bazénov bolo kontrolované aj dodržiavanie schválených prevádzkových poriadkov, pričom v tejto oblasti neboli zistené závažnejšie nedostatky. V súvislosti s prevádzkovaním informačného systému /IS/ o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie, boli pravidelne počas kúpacej sezóny, t. j. od 25. do 37. kalendárneho týždňa, prevažne každý štvrtok do 12,00 hod., zasielané správy o aktualizácií stavov kúpalísk.  Počas kúpacej sezóny 2017 nevznikli na prírodných a umelých kúpaliskách výnimočné situácie, spôsobujúce možné ohrozenie zdravia ich návštevníkov, alebo ktoré by boli dôvodom na uzatvorenie umelého kúpaliska.

 

    Prírodné kúpaliská:

            Vodné dielo Oravská priehrada, naše najväčšie prírodné kúpalisko, nie je vyhlásené za kúpaciu oblasť. Prírodné kúpaliská s  neorganizovanou rekreáciou na pobrežných vodných plochách Oravskej priehrady sa nachádzajú v okresoch Námestovo a Tvrdošín. V ich okolí sú každoročne v letných mesiacoch poskytované ubytovacie a stravovacie služby so zariadeniami osobnej hygieny a bufetmi, vybudované pri ATC Slanica  a  ATC JAMI v okrese Námestovo a pri ATC Stará Hora a ATC Prístav v okrese Tvrdošín. Prevádzkovatelia ATC nepožiadali o prevádzkovanie kúpacích plôch a pláží. Vzorky vôd na kúpanie v rámci ŠZD boli pred začiatkom kúpacej sezóny /odber  08.06.2017/ odobraté pracovníkmi RÚVZ /podľa plánu odberov vôd na kúpanie v roku 2017/ a vyšetrené v laboratóriách Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline. Odbery boli na 5-tich odberových miestach /ATC Slanica, Námestovo – Nábrežie a ATC JAMI v okrese Námestovo,  pri  ATC Stará Hora a ATC Prístav v okrese Tvrdošín/. Odobraté vzorky vody  vyhovovali  vo  vyšetrených ukazovateľoch  vyhláške MZ  SR č.  309/2012  Z. z.,  z 1. októbra   2012  o požiadavkách   na  vodu určenú na kúpanie.  Počas kúpacej sezóny 2017 boli v rámci ŠZD odobraté vzorky  vody  dňa 31.07.2017  na  dvoch odberových miestach na Oravskej priehrade – pri ATC Slanica a ATC Stará Hora. Aj tieto vyšetrené vzorky vody vyhovovali v sledovaných ukazovateľoch vyhláške MZ  SR č.  309/2012 Z. z..  Prítomnosť vodného kvetu na vodnej hladine nebola pracovníčkami RÚVZ zaznamenaná. Oravská priehrada bola vybudovaná za účelom výroby elektrickej energie a vyrovnávania hladín riek Biela Orava a Čierna Orava, pre zamedzenie vzniku povodní. Vodná plocha je v letnom období využívaná najmä na vodné športy, rybolov a vyhliadkové plavby loďou. Kúpanie pri jej brehoch je iba v teplých letných dňoch. V okrese Dolný Kubín je situované v lokalite Kraľovany – Rieka veľké jazero /po ťažbe štrku/. Vzhľadom k vysokému počtu kúpajúcich sa, bola dňa 31.07.2017 odobraná vzorka vody na kúpanie v rámci ŠZD, ktorá v sledovaných ukazovateľoch vyhovovala vyhláške MZ  SR č.  309/2012 Z. z..

         

     Umelé kúpaliská prevádzkované  sezónne:

            V okrese Námestovo, pri Oravskej priehrade, sú vybudované vonkajšie sezónne bazény: 3 bazény pri hoteli Studnička, 2 bazény pri penzióne Slanický dvor, v okrese Tvrdošín 2 bazény pri hoteli Altis a 2 bazény pri penzióne Kotva. Bazény sú netermálne, zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu. Prevádzkovatelia bazénov pri hoteli Studnička a Altis nepožiadali o ich prevádzkovanie počas kúpacej sezóny 2017. Počas výkonu ŠZD bazény neboli v prevádzke. Prevádzkované boli 2 bazény pri penzióne Slanický dvor a 2 bazény pri penzióne Kotva /pri ATC Prístav/. Do prevádzky bol uvedený vonkajší biobazén v hotelovom rezorte Oravský háj v Brezovici, okres Tvrdošín. V Dolnom Kubíne, v   zariadení

Aquarelax Dolný Kubín, bol sezónne prevádzkovaný relaxačný vonkajší bazén bez recirkulácie vody /s dennou výmenou/, avšak v prevádzke, vzhľadom k neustáleným poveternostným podmienkam, bol iba sporadicky.  Prevádzkovatelia sezónnych kúpalísk zabezpečili odbery a vyšetrenie vzoriek vody a predkladali protokoly z vyšetrenia na RÚVZ Dolný Kubín. Vysledky vyšetrení boli v súlade s legislatívou.

 

    Umelé kúpaliská prevádkované celoročne:

            V okrese Tvrdošín, v Oraviciach, sú celoročne prevádzkované dve samostatné kúpaliská s termálnou vodou, ktorá je riedená vodou z verejného vodovodu:

    – Termálne kúpalisko Oravice I /prevádzkovateľom je Termalšport TS, s.r.o., Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín/. Kúpalisko má dva kľudové bazény, ktoré sú denne napúšťané a vypúšťané. Vzorky vôd na kúpanie sú prevádzkovateľom odoberané v pravidelných intervaloch, výsledky vyšetrenia sú predkladané na RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne. Počas kúpacej sezóny 2017 boli prevádzkovateľom predložené analýzy vzoriek vody na kúpanie /laboratórne zabezpečené  Štátnou vetrinárnou a potravinovou správou Dolný Kubín – ďalej len „ŠVaPS“/, niektoré  boli nevyhovujúce /odobraté v malom bazéne – 2 pre prítomnosť Staphylococcus aureus, 1 pre nadlimitnú hodnotu kultivovateľných mikroorganizmov pri teplote 37°C /. V prípade zistenia nedostatkov prevádzkovateľ kúpaliska okamžite urobil nápravu /bazény mechanicky vyčistil, vydezinfikoval, technicky zabezpečil opravu zariadenia na dezinfekciu vody (UV lampy)/. Opakovane odobraté vzorky vôd na kúpanie už vo vyšetrovaných ukazovateľoch vyhovovali vyhláške MZ SR č. 308/2012 Z. z., z 1. októbra 2012, o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. V rámci ŠZD boli dňa 20.04.2017 pracovníkmi RÚVZ v Dolnom Kubíne odobraté 4 vzorky vody na kúpanie /po 2 z oboch termálnych bazénov/, ktoré vyhovovali kvalitou v zmysle vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z.,     

   – Na termálnom kúpalisku Oravice II /Meander Park Oravice/ boli počas kúpacej sezóny 2017 v prevádzke: relaxačný bazén s upravovanou geotermálnou vodou (koagulant odstraňuje  farbu – voda je číra) – vnútorný s prechodom do vonkajšieho prostredia, relaxačný bazén s neupravovanou geotermálnou vodou – vnútorný s prechodom do vonkajšieho prostredia,  dve vírivky Whirpool – malá a veľká, vonkajšie bazény: plavecký bazén, vlnový bazén, detský bazén a tobogán.  Počas  kúpacej  sezóny  2017 boli prevádzkovateľom  mesačne predkladané   analýzy  vzoriek  vody  na  kúpanie  z bazénov /laboratórne zabezpečené LL, s.r.o., Liptovské laboratóriá v Liptovskom Mikuláši/. Vzorky vôd vo vyšetrovaných ukazovateľoch vyhovovali limitom uvedeným vo vyhláške MZ SR č. 308/2012 Z. z.. V rámci ŠZD bolo pracovníkmi RÚVZ v Dolnom Kubíne odobratých 11 vzoriek vody na kúpanie (v 3 vyšetrená aj prítomnosť Legionella species). Vzorky vôd vo vyšetrovaných ukazovateľoch vyhovovali vyhláške MZ SR č. 308/2012 Z. z..

                           V okresnom meste Tvrdošín je aktuálne pripravovaná výstavba mestskej plavárne s celoročnou prevádzkou, s ponukou služieb wellness.

                    V okrese Dolný Kubín, v meste Dolný Kubín, je v trvalej prevádzke aquapark Aquarelax Dolný Kubín s plaveckým bazénom, vodným svetom s relaxačným bazénom, detským bazénom, 2 vírivými vaňami, 2 tobogánmi s dojazdovými bazénami, vodnými atrakciami, fínskou saunou. Počas kúpacej sezóny 2017 boli pravidelne predkladané rozbory vzoriek vody z bazénov – detský, plavecký, relaxačný a z vírivých vaní /vyšetrené laboratóriami ŠVaPÚ Dolný Kubín/.  Vzorky vody na kúpanie vo všetkých ukazovateľoch boli v súlade s požiadavkami vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z.. V rámci ŠZD bolo odobratých 7 vzoriek vody na kúpanie (v 3 vyšetrená prítomnosť Legionella species v bazénoch s vodnými atrakciami). Vzorky vôd vo vyšetrovaných ukazovateľoch vyhovovali vyhláške MZ SR č. 308/2012 Z. z.. V štádiu dokončovania je saunový svet, s ponukou wellness služieb.

             Technický stav bazénov bol vo všetkých kúpaliskách vyhovujúci.  Odbery a vyšetrenie vzoriek vôd  na kúpanie prevádzkovatelia   zabezpečovali   akreditovanými laboratóriami priebežne,  podľa    zákona

    NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č.  308/2012 Z. z.. Protokoly z vyšetrenia vzoriek predkladali pravidelne na RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne. Vyšetrenie vzoriek odobraných v rámci ŠZD vykonávajú pre náš úrad laboratória RÚVZ so sídlom v Žiline. Úplné výsledky rozborov vôd na kúpanie sú uvedené v registri vzoriek Informačného systému o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie na www stránke ÚVZ SR.

      

 

 

Ing. Mária Kráľová                                                                                 

Oddelenie HŽP                                                                                             Dolný Kubín, 25.10.2017