Novela zákona o ochrane nefajčiarov

V krčme, kde sa fajčí Vám nesmú podať ani zákusky a zmrzlinu, hrianky či bagety, ale ani oriešky opražené priamo na prevádzke. krcmaok

Od júla tohto roku platí novela zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov / vyšla pod číslom 142/2013 Z.z. K tejto novele vydal Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave metodické usmernenie na výkon kontroly, účinné od augusta 2013.

   Aké hlavné zmeny oproti doterajšiemu stavu táto novela prináša?

Predovšetkým prináša zákaz fajčenia vo všetkých verejne prístupných priestoroch obchodných domov, vrátane zariadení s podávaním nápojov, pokiaľ nie sú stavebne oddelené tak, aby nedochádzalo k prenikaniu dymu a dechtu z tabakových alebo iných výrobkov určených na fajčenie do iných prevádzok a verejne prístupných priestorov. Nie je postačujúce oddelenie priestorov prevádzkárne s možnosťou fajčenia v obchodnom centre paravánmi alebo pohyblivými alebo neúplnými stenami, ktoré nesiahajú až po strop. Stavebné oddelenie tohto priestoru musí byť úplné, tak aby v žiadnom prípade neprenikal dym a iné škodlivé látky z priestorov prevádzky do ostatných priestorov obchodného domu. 

Ďalšou zmenou je sprísnenie zákazu fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania, teda v zariadeniach kde sa podávajú pokrmy. V týchto sa môže fajčiť len za podmienky, že majú pre nefajčiarov vyhradených najmenej 50% z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov tak, aby do priestoru vyhradeného pre nefajčiarov neprenikali škodlivé látky z tabakových alebo iných výrobkov určených na fajčenie, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia. V novele zákona je nová definícia pokrmu, čím sa rozumie akýmkoľvek spôsobom upravená potravina určená na bezprostredné požívanie. Pod úpravou sa rozumie úprava tepelná, mechanická (napr. krájanie, porciovanie, delenie a tiež rozbalenie, servírovanie, zdobenie, pridanie iných potravín ako napr. sterilizovaného ovocia, šľahačky, dekoračných potravín) i chemická. K pokrmom podľa tejto novely zákona teda zaraďujeme hotové pokrmy a pokrmy na objednávku, cukrárske výrobky – zákusky, koláče, torty, dezerty, zmrzlinu, výrobky rýchleho občerstvenia – ako sú napr. ohrievané párky, hrianky, obložené pekárske výrobky – chlebíčky, bagety, sendviče apod., tzv. „utopence“, ale tiež opražené orechy, mandle, pistácie, ak sú pražené priamo v prevádzke. Za pokrm sa nepovažuje trvanlivé pečivo uvádzané na trh v spotrebiteľskom balení – tyčinky, krekry, lupienky, oriešky a iné potraviny spotrebiteľsky balené výrobcom, ktoré nepodliehajú ďalšej manipulácii v zariadení spoločného stravovania.

Novela tiež definuje iné výrobky určené na fajčenie – tie ktoré neobsahujú tabak, ako sú elektronické cigarety, vodné fajky, bylinné cigarety a podobne. Na tieto výrobky sa vzťahujú rovnaké obmedzenia ako na tabakové výrobky.

A na záver ešte jedna dôležitá zmena: výška pokuty, ktorú uloží orgán verejného zdravotníctva podnikateľovi, resp. právnickej osobe za nedodržanie zákazu fajčenia sa zvýšila z doterajších 331 € – 3 319 € na 500 € – 15 000 €.
Úplné znenie uvedeného metodického usmernenia je na webovej stránke www.ruvzdk.sk.

MUDr. Jozef Kereškéni, MPH 
RÚVZ Dolný Kubín