Monthly Archives: April 2017

Infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou predstavujú veľkú hrozbu pre verejné zdravie v zariadeniach dlhodobej starostlivosti v Európe

V celoeurópskom prieskume sa odhaduje, že v európskych zariadeniach dlhodobej starostlivosti sa každoročne vyskytuje 4,2 milióna infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou v porovnaní s odhadovaným počtom 3,5 milióna pacientov v európskych nemocniciach s akútnou starostlivosťou, a že v ktoromkoľvek danom dni má 116 400 obyvateľov aspoň jednu aktívnu infekciu spojenú so zdravotnou starostlivosťou. Pete Kinross, odborník na sledovanie infekcií súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou v Európskom centre pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), hovoril o týchto zisteniach počas zasadnutia o antimikrobiálnej rezistencii v týchto zdravotníckych zariadeniach na ECCMID 2017.

Tieto údaje pochádzajú z projektu HALT-2, ktorý vykonal prieskum s informáciami o 77 264 klientov v 1 181 zariadeniach dlhodobej starostlivosti v 19 európskych štátoch v čase od apríla do mája 2013. Tento projekt vypracoval ECDC spolu s Vedeckým inštitútom verejného zdravia v Bruseli.

Prieskum takisto ukázal, že každý deň viac ako 150 650 klienotv zariadení dlhodobej starostlivosti dostalo aspoň jedno antibiotikum na liečbu infekcií. Viac ako 85% infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou boli močové či dýchacie cesty alebo infekcie kože. Väčšina zariadení, ktoré sa zúčastnili štúdie, boli všeobecné ošetrovateľské domy (65%), zmiešané zariadenia dlhodobej starostlivosti (19%), rehabilitačné centrá (6%) a obytné domy (5%).

Okrem toho 46% zúčastnených zariadení neimplementovalo žiadnu z 10 kľúčových prvkov antibiotickej politiky. 

Pete Kinross povedal, „že infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou predstavujú ohrozenie verejného zdravia v zariadeniach dlhodobej starostlivosti v Európe. Stratégie na prevenciu a kontrolu týchto infekcií, okrem racionálneho používania antimikrobiálnych látok, musia byť zavedené na ochranu zdravia obyvateľov v týchto zariadeniach. Dúfame, že tieto výsledky pomôžu vnútroštátnym orgánom a zúčastneným zariadeniam zamerať sa na ich zásahy. " Dodal: "sme obzvlášť vďační za zariadenia, ktoré sa zúčastnili prieskumov HALT-1 a HALT-2, keďže účasť na týchto prieskumoch zdôrazňuje ich záujem a odhodlanie identifikovať príležitosti na zlepšenie aj s obmedzenými zdrojmi."

V súčasnosti ECDC koordinuje prieskum HALT-3, ktorého výsledky sa uverejnia v roku 2018. Pete Kinross poznamenal: "chceli by sme zdôrazniť, že je dôležité, aby vnútroštátne orgány v členských štátoch EÚ / EHP podporovali zariadenia dlhodobej starostlivosti, aby sa mohli zúčastniť projektu HALT-3, a to v období od apríla do júna 2017 alebo v septembri a novembri 2017". Dokončil: "tieto prieskumy sú veľmi dôležité, pretože slúžia ako nástroj na zvyšovanie povedomia a prevenciu infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou v týchto zariadeniach dlhodobej starostlivosti na miestnej, národnej a európskej úrovni."

Zdroj: http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1604&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&Source=http%3A%2F%2Fecdc%2Eeuropa%2Eeu%2Fen%2FPages%2Fhome%2Easpx