Monthly Archives: April 2016

EURÓPSKÝ IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ, European Immunization Week 2016 – EIW

eiw
EIW je súčasťou Svetového imunizačného týždňa, World Immunization Week, a koná sa tradične v apríli pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Tento ročník prebehne v dňoch 24. – 30. apríl a pripomenie zásadný význam očkovania pre ľudské zdravie ako najefektívnejšieho spôsobu prevencie infekčných ochorení. Heslom EIW je „Vyplňme medzeru v imunizácii“. Celosvetová kampaň zdôrazňuje význam očkovania počas celého života, taj aj u adolescentov a dospelej populácie. Veľký dôraz sa kladie tiež na pomoc osobám, ktoré sa vplyvom mimoriadnych udalostí nachádzajú v ťažkej životní situácii. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch je i v tomto roku celosvetová kampaň zamarená na odstránenie medzier v imunizácii (napr. primárne nízkeho imunizačného pokrytia, poklesu preočkovanosti). Celosvetový očkovací akčný plán (Global Vaccine Action Plan, GVAP) svojím podpisom odsúhlasilo celkom 194 členských štátov v roku 2012, čím sa prihlásili k dosiahnutia cieľu Celosvetového očkovacieho akčného plánu roku 2020.

Šesť cieľov Globálneho vakcinačného akčného plánu:

• 1. cieľ: 90 % Preočkovanosť detskej populácie 3 dávkami vakcíny proti diftérii, tetanu a čiernemu kašľu. Problém: 65 krajín s 18,7 mil. neočkovaných detí.

• 2. ciel: Redukcia úmrtnosti na osýpky. Eliminovať osýpky minimálne v 4 regiónoch WHO. Problém: 15 % detí nie je očkovaných ani jednou dávkou proti osýpkam. Len jeden WHO región deklaroval elimináciu osýpky.

• 3. cieľ: Eliminácia rubeoly minimálne v dvoch WHO regiónoch. Problém: Polovina všetkých detí nie je očkovaných proti rubeole.

• 4. cieľ: Eliminácia tetanu u novorodencov a ich matiek (novorodenencký a gynekologický tetanus) v 59 krajinách. Problém: Nedosiahnuté v 21 krajinách.

• 5. cieľ: Eradikácia prenosnej detskej obrny, poliomyelitis anterior acuta, na celom svete. Problém: V dvoch krajinách zostáva endemický výskyt polia.

• 6. cieľ: Zaviesť minimálne jednu alebo viac nových alebo nevyužitých vakcín najmenej v 90 nízko alebo stredne príjmových krajinách. Problém: K dosiahnutiu cieľu chýba ešte 4 krajiny.

 

Zdroj:

http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2016/04/european-immunization-week-2016

http://www.who.int/campaigns/immunization-week/2016/event/en/

www.szu.cz 

Materiály na stiahnutie: 

FAKTY O OČKOVANÍ

Osýpky sú vážne infekčné ochorenie – infografik

mýty a fakty o očkovaní

Očkovanie – vedeli ste, že…

wiw-infographic