Monthly Archives: July 2014

Kúpacia sezóna 2014 v regióne Orava

slanica

Kúpacia sezóna 2014 v regióne Orava

Prírodné kúpaliská:

Najväčším prírodným kúpaliskom na Orave je vodné dielo Oravská priehrada, ktorá nie je KÚŽP v Žiline vyhlásená ako kúpacia oblasť. Vodná plocha sa rozprestiera  v dvoch okresoch (Námestovo a Tvrdošín), pričom zaberá plochu 32,85 km2, pri maximálnej hladine vody. Pred začiatkom LTS 2014 bolo v rámci ŠZD, dňa 29.05.2014, odobratých 5 vzoriek vody na kúpanie z hladín pri brehoch Oravskej priehrady, na obvyklých odberových miestach – ATC Slanica, ATC Stará Hora, Prístav, Námestovo–nábrežie a ATC JAMI. Vyšetrenie vzoriek bolo laboratóriami RÚVZ so sídlom v Žiline. Okrem lokality Námestovo – nábrežie (kde vzorka nevyhovovala po mikrobiologickej stránke), voda spĺňala požiadavky na vodu na kúpanie v zmysle platnej legislatívy.  Počas kúpacej sezóny 2014 budú v rámci ŠZD odobraté aj ďalšie vzorky na laboratórnu analýzu, nakoľko prevádzkovatelia ATC pravdepodobne nepožiadajú RÚVZ Dolný Kubín o rozhodnutie k prevádzkovaniu prírodných kúpalísk – pláží. Doteraz prevádzkovatelia ATC, lokalizovaných na brehu vodnej nádrže, požiadali len o súhlas k prevádzkovaniu plôch a vybavenosti ATC počas LTS 2014. Odbery predpokladáme až pri ustálenosti počasia, keď očakávame zvýšený počet kúpajúcich sa. V lokalite Kraľovany – Rieka je (pre ťažbu v lome Šútovo) kúpanie vo veľkom jazere zakázané.

Umelé kúpaliská prevádzkované  sezónne:

V okrese Námestovo, pri Oravskej priehrade, sú vybudované 3 vonkajšie bazény pri hoteli Studnička a plavecký bazén pri penzióne Slanický dvor pri Oravskej priehrade, doteraz s neschválenou prevádzkou.  V okrese Tvrdošín sú v prevádzke 2 vonkajšie bazény pri hoteli Altis s netermálnou vodou (ohrev vody je  celoročne teplom z ochladzovania ľadovej plochy v športovej hale v areáli). V okrese Dolný Kubín, v meste Dolný Kubín, v zariadení Aquarelax Dolný Kubín je v prevádzke vonkajší neplavecký bazén s prenosnými zariadeniami osobnej hygieny. Všetky bazény sú počas ich prevádzky napúšťané pitnou vodou z verejného vodovodu.

Umelé kúpaliská prevádzkované celoročne:

V okrese Tvrdošín, v Oraviciach, sa celoročne prevádzkujú dve umelé kúpaliská s termálnou vodou z jedného geotermálneho vrtu, ktorá je riedená a ochladzovaná pitnou vodou z verejného vodovodu v správe OVS, a.s., Dolný Kubín:

Termálne kúpalisko Oravice I – s dvomi kľudovými bazénmi (malý a veľký), ktoré sú denne vypúšťané, čistené a dezinfikované a následne napúšťané. Kúpalisko je v prevádzke od roku 1998, v minulosti bolo zrekonštruované a rozšírené o objekt šatní, reštaurácie, masáží, ako doplnkových služieb pre návštevníkov.  V areáli TK je bufet, zmzlinový stánok, ležadlá na slnenie.

Termálne kúpalisko Oravice II /hotelový komplex Meander Park/ je v prevádzke je celoročne, zahŕňa vnútorné bazény  kľudový bazén s neupravovanou geotermálnou vodou a bazén s upravovanou geotermálnou vodou – koagulant odstraňuje  farbu /voda je číra/, ktoré plynule prechádzajú do vonkajšej časti, dve vírivky Whirpool (malá a veľká), a vonkajšie bazény: plavecký, vlnový a detský bazén s atrakciami, tobogán s dojazdovým bazénom. Bazény sú s recirkuláciou vody. Krytá plaváreň v Nižnej nie je od začiatku tohto roku v prevádzke. Je v správe Obce Nižná a je pred nevyhnutnou rekonštrukciou.

V okrese Námestovo nie je kúpalisko s celoročnou prevádzkou.

V  meste Dolný Kubín, je v trvalej prevádzke zariadenie Aquarelax, ktoré vzniklo rekonštrukciou a dostavbou krytej plavárne. Zahŕňa plavecký bazén a „vodný svet“, kde sú: relaxačný bazén s atrakciami (vodný hríb, 2 šmýkľavky, divoká rieka, trysky, chrliče vody, perličková lavica, vlny), dojazdové bazény 2 tobogánov, detský bazén s atrakciou (vodný hríb) a 2 masažné bazény /vírivky/. K dispozícii je bufet, detský kútik a fínska sauna, v letnom období terasa s ležadlami a vonkajší neplavecký bazén s príslušenstvom.

Technický stav bazénov je vo všetkých kúpaliskách na požadovanej úrovni. Odbery vzoriek vôd si prevádzkovatelia zabezpečujú priebežne  v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacieho predpisu – vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z., z 1. októbra 2012, o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. Výsledky vyšetrení predkladajú pravidelne na RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne. V rámci ŠZD sú pracovníkmi RÚVZ (podľa vypracovaného plánu) odoberané vzorky vôd z bazénov a je vykonávaná kontrola dodržiavania prevádzkových poriadkov, pričom nie sú zisťované závažnejšie nedostatky. V prípade zistenia menších nedostatkov alebo nevyhovujúcich ukazovateľov kvality vody prevádzkovatelia vykonajú opatrenia na ich odstránenie a predložia kontrolné rozbory vzoriek vody na kúpanie, ktoré už spĺňaju limity stanovené platným predpisom.

Registrácia kúpalísk, prehľad a stav kúpalísk v celej SR aj s prepojením Google maps, údaje o kvalite vody na umelých kúpaliskách aj na prírodnom kúpalisku Oravská priehrada, sú vedené a sú priebežne každý štvrtok aktualizované v Informačnom systéme o kvalite vody na kúpanie na stránke ÚVZSR 

Spracovala Ing. Mária Kráľová,  oddelenie HŽP