Nájom nebytových priestorov, Dolný Kubín

 Správca ponuky

 

Správca:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

IČO:

00634883

Adresa správcu:

Nemocničná 12

Mesto:

Dolný Kubín

PSČ:

026 01

Kontaktná osoba:

Ing. Zuzana Váňová, MPH
dk.vanova@uvzsr.sk
tel.: 043/5504812

       


Údaje o ponuke

Okres:

Okres Dolný Kubín

Obec:

Dolný Kubín

Katastrálne územie:

Dolný Kubín

Adresa ponúkaného majetku štátu:

Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín

Druh ponúkaného majetku štátu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne ako správca majetku štátu vyhlasuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu nachádzajúceho v administratívnej budove na Nemocničnej  ulici č. 12, súpisné číslo 1943, na LV č. 4125, k. ú. Dolný Kubín, parcelné číslo 845/4, konkrétne: miestnosť č. 102 o výmere 8,00 m2, miestnosť č. 103 o výmere 19,04 m2, miestnosť č. 103a o výmere 13,39 m2, miestnosť č. 104 o výmere 16,61 m2, miestnosť č. 124 o výmere 34,54 m2 na prízemí budovy. Spolu nebytové priestory o výmere 91,58 m2.

Záujem možno prejaviť:

o každú nehnuteľnú vec zvlášť

Odporúčaná doba nájmu:

5 rokov

Trhové nájomné:

20,00 €/m2/rok

Dátum zverejnenia ponuky:

22.08.2016

Začiatok lehoty na doručovanie ponúk:

23.08.2016

Koniec lehoty na

06.09.2016

       

Termín obhliadky:

podľa dohodyUPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Záujemca je povinný doručiť svoju cenovú ponuku na RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín ako správcovi majetku v zalepenej obálke s označením "nájom – neotvárať". Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za 1 m2 za rok najmenej vo výške trhového nájomného vyjadrenú pevnou sumou (správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou). Nájomná zmluva sa uzavrie so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného správca je povinný od ponuky odstúpiť. Správca si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu o nájme so záujemcom, charakter činnosti ktorého v prenajatých priestoroch by narúšal jeho činnosť. Náklady spojené s užívaním predmetu nájmu (prevádzkové náklady) nie sú súčasťou nájomného. Na ponuky doručené po lehote na doručenie ponúk sa nebude prihliadať.

Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na stránke www.ropk.sk. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.